Etäyhteydet lakiasioita hoidettaessa

Lauran muotokuva

Koronavirusepidemia on vaikuttanut laajasti asioiden hoitamiseen eri toimialoilla. Kaikki sosiaaliset kontaktit on epidemian aikana täytynyt minimoida mahdollisten tartuntojen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Tämä on tuonut haasteita erilaisten palveluiden järjestämiseen, mutta toisaalta ohjannut myös löytämään uusia tapoja asioiden hoitamiseksi turvallisella tavalla. Monet lakiasiat ovat sellaisia, että niitä täytyy ja voidaan hoitaa myös poikkeusolojen aikana. Asioiden hoitaminen … Read more

Oikeudenkäyntikulut – mikä oikeudenkäynneissä maksaa ja maksavatko ne liikaa?

Oikeudenkäyntikulut ja niiden mahdollinen kohtuuttomuus nousevat ajoittain julkisen keskustelun kohteeksi, ja hyvä näin. Nyt kysymys on noussut esille sen jälkeen, kun KKO:n tuore presidentti Tatu Leppänen toi esille riita-asioiden kohtuuttomien oikeudenkäyntikulujen tuottaman oikeusturvaongelman ja pohti eräänä ratkaisumallina jonkinlaisia laskutuskattoja. Oikeudenkäynnistä asianosaiselle aiheutuvat kustannukset muodostuvat yleensä pääosin asianosaisen avustajana toimivan asianajajan tai muun lakimiehen palkkiosta, minkä … Read more

Kiinteistön yhteisomistus – sopii joihinkin muttei kaikkiin tilanteisiin

Lauran muotokuva

Julkisuudessa nostetaan säännöllisesti esille ongelmia, joita voi aiheutua esimerkiksi kesämökkikiinteistön ollessa kahden tai useamman henkilön yhteisessä omistuksessa. Ongelmia ovat aiheuttaneet esimerkiksi yhteisomistajien erilaiset toiveet ja odotukset kesämökin käytöstä ja sen tarvitsemasta kunnossapidosta. Myös kiinteistön kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ovat omiaan kiristämään yhteisomistajien välisiä suhteita. Yhteisomistuksen toimivuuden edellytyksenä on, että osapuolilla on sekä kykyä että halua toimia … Read more

EU tuo kellokortit takaisin?

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 14.5.2019 ratkaisun, jonka mukaan Euroopan unionin oikeus ei salli sellaista jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka ei velvoita työnantajia ottamaan käyttöön järjestelmää, jonka avulla kunkin työntekijän päivittäinen työaika voidaan mitata. Julkisuudessa ratkaisu on esitetty varsin dramaattisena, lehtiotsikoiden mukaan nyt tulevat ”kellokortit takaisin”. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Unionin tuomioistuimen ratkaisussa oli kysymys siitä, että … Read more

Oikeudenkäyntikulut – kuka korvaa?

Erimielisyydet on yleensä järkevintä ratkaista sopimusteitse, mutta kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista. Silloin asia joudutaan ratkaisemaan oikeudenkäynnissä. On myös tilanteita, joissa oikeudenkäynnin välttäminen ei tule kysymykseen – esimerkkinä rikoksen uhriksi eli rikosasian asianomistajaksi joutuminen. Riippumatta oikeudenkäyntiin joutumisen syistä ja oikeudenkäynnissä käsiteltävästä asiasta, tulee ennen oikeudenkäyntiä aina selvittää, miten oikeudenkäynnin kuluja on mahdollista saada korvattua. … Read more

Asunto-osakkeet sähköisiksi

Kaikki asunto-osakkeita ostaneet tai myyneet ovat toistaiseksi joutuneet tutustumaan paperisiin osakekirjoihin. Paperimuotoiset osakekirjat ovat aikanaan luoneet varmuutta osakkeiden vaihdantaan ja käyttöön velan vakuutena. Aika on kuitenkin ajanut paperisen osakekirjan tarjoamien etujen ohi – nykyisestä näkökulmasta osakekirja saattaa vaihdannan helpottajan sijasta näyttäytyä pikemminkin vaihdannan vaikeuttajana. Pörssiyhtiöiden osalta siirryttiin sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään ja pois paperisista osakekirjoista jo 1990-luvulla. … Read more

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen – mitä on syytä muistaa

Yhtiöjärjestystä on vanhastaan kuvailtu toteamalla, että kysymyksessä on yhtiön ”sisäinen laki”. Kerran laadittu yhtiöjärjestys vaatii toisinaan ”päivitystä”. Aika ja tilanteet muuttuvat, ja aikanaan tarkoituksenmukaisina pidetyt määräykset eivät aina ole sitä enää. Tyypillinen esimerkki muutoksen kohteesta monessa vanhemmassa taloyhtiössä on lunastuslauseke. Perustajaosakkaat ovat ehkä pitäneet sitä tärkeänä, mutta myöhemmin se on saattanut muuttua vain osakkeiden sujuvaa … Read more