Perintö

 • testamentti
 • lahjakirja
 • perukirja
 • perunkirjoitus
 • omaisuuden ositus ja erottelu
 • pesänselvitys
 • perinnönjako
 • perinnönjakosopimus
 • perintöverosuunnittelu
 • perinnönjaon moittiminen
 • testamentin moittiminen

Palvelemme yli kymmenen vuoden kokemuksella erilaisissa perintöoikeutta koskevissa kysymyksissä. Laadimme asiakirjoja, kuten testamentteja ja lahjakirjoja ja avustamme perintöverosuunnittelussa. Hoidamme niin perunkirjoitukset kuin pesänselvitykset ja perinnönjaot sekä avustamme perintöoikeuteen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Perunkirjoitus ja perukirja

Jokaisen Suomessa edesmenneen henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitus tulee toimittaa määräajassa eli kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitusprosessi alkaa tarvittavien tietojen ja asiakirjaselvityksen kokoamisella. Kun tarvittavat tiedot perunkirjoitusta varten on koottu, pidetään perunkirjoitustilaisuus. Sen perusteella laaditaan perukirja, joka sisältää luettelon kuolinpesän oikeudenomistajista sekä vainajan ja mahdollisen lesken varoista ja veloista arvostettuna vainajan kuolinpäivän mukaiseen arvoonsa.

Perukirjaan merkitään lisäksi kaikki ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä perintöverotuksen sekä tulevan mahdollisen osituksen ja perinnönjaon kannalta. Perukirja toimii osakas- ja omaisuusluettelona niin perintöverotusta kuin myöhempää perinnönjakoakin varten. Huolellisesti koottu asiakirjaselvitys ja asianmukaisesti laadittu perukirja helpottavat pesän hallintoa, asiointia eri viranomaisissa ja pankeissa sekä perityn omaisuuden kirjaamista saajiensa nimiin. Lisäksi sillä voidaan tehokkaasti estää epätoivottujen veroseuraamusten syntyminen.

Perunkirjoituksella on huomattava käytännöllinen merkitys sen jälkeisten toimenpiteiden kannalta. Perunkirjoituksessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat niin perinnönjakoon kuin erityisesti perintöverotukseen ja perintönä saadun omaisuuden luovutuksen verokohteluun. Asianmukaisesti laadittu perukirja helpottaa pesän omaisuuden hallinnointia. Vaikka perunkirjoituksen toimittamiseen ei sinänsä ole mitään muodollisia pätevyysvaatimuksia, mainittujen seikkojen vuoksi perukirja usein jätetään niihin perehtyneen lakimiehen laadittavaksi.

Pesänselvitys

Pesänselvityksellä tarkoitetaan jäämistöomaisuuden hallinnointia ja pesän saattamista siihen kuntoon, että perintö voidaan jakaa. Pesänselvitys on siten perinnönjakoa edeltävä vaihe, joka käsittää jo käsitellyn perunkirjoituksen, vainajan ja pesän velkojen maksamisen, mahdollisen erityistestamentin toteuttamisen ja usein myös pesän omaisuuden realisoinnin helpommin jaettavaan muotoon. Pääsääntöisesti pesänselvitys tapahtuu kuolinpesän osakkaiden yhteishallinnossa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että kuolinpesän osakkaat hallinnoivat kuolinpesän omaisuutta yksimielisesti: kuolinpesää koskevat päätökset ja muut toimenpiteet vaativat pääsääntöisesti kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumuksen. Käytännössä osakkaat yleensä valtuuttavat nimetyn henkilön hoitamaan pesän asioita. Kaikissa tapauksissa osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen pesän hallinnoimisesta. Tätä varten pesän osakkaalla on oikeus hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän määräämistä kuolinpesään. Kun oikeus on määrännyt pesänselvittäjän, siirtyy pesä tämän hallintoon.

Perinnönjako

Kun pesä on selvitetty, voidaan toimittaa ositus ja perinnönjako. Ositus tulee toimitettavaksi avioliitossa eläneen vainajan jälkeen: osituksessa puretaan puolisoiden välinen avio-oikeuteen perustuva aviovarallisuussuhde. Osituksen jälkeen voidaan kuolinpesälle osituksessa tullut omaisuus jakaa perinnönjaossa perillisten kesken. Jos perinnönjättäjä ei ollut avioliitossa, ositusta ei toimiteta, vaan toimitettavaksi tulee suoraan perinnönjako.

Kohtuullisessa ajassa toimitettu ositus ja perinnönjako auttaa välttämään ajan kulumisesta johtuvia yllättäviä seurauksia ja helpottaa omaisuuden myöhempää hallinnointia. Oikeilla ratkaisuilla osituksen ja jaon yhteydessä voidaan myös saavuttaa veroetuja esimerkiksi jaetun omaisuuden edelleen luovutuksen yhteydessä. Asianmukaisesti laadittu ositus- ja perinnönjakokirja on lisäksi tarpeen, jotta omaisuus voidaan kirjata uuden omistajansa nimiin. Ositus ja perinnönjako toimitetaan useimmiten sopimuksena, mutta jos sopimukseen ei päästä, pesän osakas voi pyytää käräjäoikeutta määräämän pesänjakajan toimittamaan ositus ja jako.