Lapsen elatus – lapsen oikeus vanhemman velvollisuus

Fidan muotokuva

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen vanhemmilla taas on velvollisuus osallistua lapsensa elättämiseen. Lapsen riittävä elatus pitää sisällään lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy lapsen täytettyä 18 … Read more

Lakimääräinen perimysjärjestys – kuka perii, jos testamenttia ei ole?

Lauran muotokuva

Moni tietää, että lakimääräisestä perimysjärjestyksestä voi poiketa testamentilla, mutta mikä onkaan se lakimääräinen perimysjärjestys, josta testamentilla voi poiketa? Suomessa perimysjärjestyksestä on säädetty perintökaaressa. Perimysjärjestys rakentuu ns. parenteelijärjestelmälle. Parenteelijärjestelmässä perilliset on jaettu omiin ryhmiinsä sen mukaan, kuinka läheistä sukua perittävä ja perillinen ovat. Perintöön ovat oikeutettuja siihen parenteeliin kuuluvat perilliset, joiden sukulaisuussuhde perittävään on kaikkein läheisin. … Read more

Etäyhteydet lakiasioita hoidettaessa

Lauran muotokuva

Koronavirusepidemia on vaikuttanut laajasti asioiden hoitamiseen eri toimialoilla. Kaikki sosiaaliset kontaktit on epidemian aikana täytynyt minimoida mahdollisten tartuntojen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Tämä on tuonut haasteita erilaisten palveluiden järjestämiseen, mutta toisaalta ohjannut myös löytämään uusia tapoja asioiden hoitamiseksi turvallisella tavalla. Monet lakiasiat ovat sellaisia, että niitä täytyy ja voidaan hoitaa myös poikkeusolojen aikana. Asioiden hoitaminen … Read more

Asianomistajana rikosprosessissa: huomioitavia asioita rikoksen uhrille

Rikosasiassa vastaajan eli syytetyn lisäksi myös asianomistaja eli rikoksen uhri tarvitsee omien oikeuksiensa valvomiseen asiantuntevan avustajan, rikosasioihin perehtyneen lakimiehen. Avustajaa on mahdollista käyttää jo siinä vaiheessa, kun poliisi suorittaa esitutkintaa. Asianomistajan kannattaakin ottaa avustaja jo esitutkintavaiheessa, jolloin tämä voi valvoa päämiehensä etua prosessin alusta lähtien ja avustaa mm. vahingonkorvausvaatimusten esittämisessä. Rikosilmoituksen tekeminen Jotta poliisi aloittaisi … Read more

Tasinkoprivilegi lesken henkilökohtaisena oikeutena – miksi enemmän omistavan puolison on syytä harkita osituksen toimittamista jo elinaikanaan?

Lauran muotokuva

Kun naimisissa oleva henkilö kuolee ja puolisoilla on avio-oikeuden alaista omaisuutta, on puolisoiden aviovarallisuussuhde purettava ennen perinnönjakoa. Aviovarallisuussuhde puretaan toimittamalla omaisuuden ositus. Toisen puolison kuoleman perusteella toimitettava ositus toimitetaan joko ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken välillä tai ensin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken kuolinpesän välillä. Osituksen laskennallisessa vaiheessa kummankin puolison avio-oikeuden alainen netto-omaisuus lasketaan … Read more

Rikoksesta epäilty: miksi ottaa avustaja mukaan jo poliisikuuluisteluihin?

Ottiko poliisi yhteyttä rikosepäilyn vuoksi? Riippumatta siitä, onko epäilyyn aihetta, ei kuulusteluun kannata lähteä ilman avustajaa. Etenkin näin on, jos mielestään ei ole tehnyt mitään väärää. Avustajaksi on syytä valita rikosoikeudenkäyntejä hoitava asianajaja. Lain mukaan poliisin on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että on tehty rikos. Kun henkilölle … Read more

Eronnut perinnönjättäjä ja avioero-ositus tekemättä – ongelma vai ei?

Eri tiedotusvälineissä on hiljattain nostettu esille ongelmia, joita toimittamatta jääneestä osituksesta voi aiheutua sen jälkeen, kun toinen entisistä puolisoista on kuollut. Osituksessa puretaan puolisoiden välinen avio-oikeussuhde siten, että kumpikin saa yhtä suuren osuuden yhteenlasketusta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Tämä toteutuu tavallisesti siten, että osapuoli, jolla on enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta, luovuttaa sitä vähemmän omistavalle niin paljon, … Read more

Oikeudenkäyntikulut – mikä oikeudenkäynneissä maksaa ja maksavatko ne liikaa?

Oikeudenkäyntikulut ja niiden mahdollinen kohtuuttomuus nousevat ajoittain julkisen keskustelun kohteeksi, ja hyvä näin. Nyt kysymys on noussut esille sen jälkeen, kun KKO:n tuore presidentti Tatu Leppänen toi esille riita-asioiden kohtuuttomien oikeudenkäyntikulujen tuottaman oikeusturvaongelman ja pohti eräänä ratkaisumallina jonkinlaisia laskutuskattoja. Oikeudenkäynnistä asianosaiselle aiheutuvat kustannukset muodostuvat yleensä pääosin asianosaisen avustajana toimivan asianajajan tai muun lakimiehen palkkiosta, minkä … Read more

Osakeyhtiöiltä poistuu vanha velvoite, mutta uusi tulee tilalle

Heinäkuun 2019 alusta lukien yksityisiltä osakeyhtiöiltä on poistunut vähimmäisosakepääomaa koskeva vaatimus. Saamaan aikaan on toisaalta mm. juuri yksityisiä osakeyhtiöitä alkanut koskea uusi velvollisuus ilmoittaa kaupparekisteriin yrityksen tosiasialliset edunsaajat. Osakeyhtiö ei enää tarvitse osakepääomaa Osakeyhtiö voidaan jatkossa perustaa ilman yhtiöön sijoitettavaa pääomaa, ja vastaavasti aiemmin perustetun yhtiön osakepääoma on mahdollista alentaa nollaan. Ennen nyt kysymyksessä olevaa … Read more

Paljonko perunkirjoitus maksaa pääkaupunkiseudulla?

Suomessa asuvana kuolleen henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitusta luonnehditaan usein vain perintöveroilmoitukseksi. Tällä perusteella on jopa kyseenalaistettu se, onko perunkirjoituskulujen vähennyskelpoisuus perintöverotuksessa tarpeellinen ratkaisu lainsäätäjältä. Tällaista ajatusta vastaan on kuitenkin helppo huomauttaa, että perunkirjoitus aiheuttaa monia kuluja, joita veroilmoituksiin yleensä ei liity. Perunkirjoitusta ei periaatteessa laadi pesän ilmoittaja, vaan perunkirjoituksen … Read more