Oikeudenkäyntikulut – kuka korvaa?

Erimielisyydet on yleensä järkevintä ratkaista sopimusteitse, mutta kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista. Silloin asia joudutaan ratkaisemaan oikeudenkäynnissä. On myös tilanteita, joissa oikeudenkäynnin välttäminen ei tule kysymykseen – esimerkkinä rikoksen uhriksi eli rikosasian asianomistajaksi joutuminen.

Riippumatta oikeudenkäyntiin joutumisen syistä ja oikeudenkäynnissä käsiteltävästä asiasta, tulee ennen oikeudenkäyntiä aina selvittää, miten oikeudenkäynnin kuluja on mahdollista saada korvattua. Pääsääntöisesti oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Omat oikeudenkäyntikulut voi olla mahdollista saada korvattua vakuutuksesta tai oikeusapuna valtion varoista.

Oli sitten kyse oikeudenkäynnistä, sovintoneuvotteluista tai muualla kuin tuomioistuimessa tapahtuvasta riidanratkaisumenettelystä, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Ammattitaitoinen lakimies kartoittaa aina asiakkaan kanssa tilanteen ja tarvittavat toimenpiteet sekä selvittää, katetaanko aiheutuneet kulut mahdollisesti oikeusturvavakuutuksesta tai oikeusapuna valtion varoista.

Oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksesta

Jos vakuutukseen sisältyy oikeusturvavakuutus, tulee ensisijaisesti selvittää, kattaako vakuutus ja missä laajuudessa käsiteltävänä olevan asian oikeudenkäyntikuluja. Yleisimmin vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan omat oikeudenkäyntikulut vähennettynä vakuutusehtojen mukaisella omavastuuosuudella. Vakuutuksessa on aina myös tietty vakuutusmäärä, joka toimii kattona korvattavien kulujen määrälle. Tyypillistä vakuutuksille on se, että monet asiatyypit on rajoitusehdolla rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.

Oikeudenkäyntikulut oikeusapuna

Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole tai vakuutuksesta ei korvata käsiteltävänä olevan asian oikeudenkäyntikuluja, voi oikeudenkäynnin asianosainen olla oikeutettu oikeusapuun. Oikeus siihen riippuu asianosaisen tuloista ja varallisuudesta. Oikeusapuun oikeutetun omat oikeudenkäyntikulut katetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain.

Eräiden rikosasioiden yhteydessä voidaan asianomistajalle määrätä avustaja siten, että tämän palkkio maksetaan valtion varoista asianomistajan tuloista ja varallisuudesta riippumatta. Niin ikään eräissä rikosasioissa voidaan epäillylle ja syytetylle määrätä puolustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista epäillyn ja syytetyn tuloista ja varallisuudesta riippumatta.