Asiakirjojen laadinta

  • lahjakirja
  • kauppakirja
  • testamentti
  • keskinäinen testamentti
  • avioehtosopimus
  • edunvalvontavaltakirja
  • ositussopimus
  • osituksen esisopimus
  • perinnönjakosopimus

Jokaisen elämään sisältyy vaiheita, jolloin erilaisten asiakirjojen laatiminen tulee ajankohtaiseksi. Tulee esimerkiksi tarve myydä joko oma tai kuolinpesän asunto tai kesämökki, varautua tulevaisuuteen avioehtosopimuksen, testamentin tai edunvalvontavaltakirjan avulla, sopia osituksesta tai perinnönjaosta. Yksilölliset tilanteet ja tarpeet huomioon ottavilla, huolellisesti laadituilla asiakirjoilla voidaan välttää turhien riitojen syntymistä ja helpottaa asioiden hoitoa esimerkiksi eri viranomaisissa asioitaessa. Joidenkin asiakirjojen avulla voidaan saavuttaa myös taloudellista hyötyä, kun verotukselliset näkökohdat on osattu ottaa huomioon jo etukäteen.

Laadimme elämäsi tärkeimmät asiakirjat, kuten avioehtosopimukset, testamentit, edunvalvontavaltakirjat ja ositus- ja perinnönjakokirjat yksilöllisesti ja ammattitaidolla. Toimimme myös laatimiemme asiakirjojen todistajina.

Testamentti

Testamentti on henkilön tahdonilmaisu siitä, miten hän haluaa omaisuutensa tulevan jaetuksi kuolemansa jälkeen. Jotta testamentintekijän tahto toteutuisi, testamentin sisältöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Testamentin sisältö vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen oikeudellisen aseman testamentinsaaja saa ja millaiseksi hänen perintöverotuksensa muodostuu. Huolellisesti laaditulla testamentilla on mahdollista välttyä niin verotuksellisesti yllättäviltä seurauksilta kuin turhilta erimielisyyksiltä.

Testamentti on tehtävä laissa säädetyllä tavalla, jotta se olisi pätevä. Jos laista ilmeneviä määräyksiä ei ole noudatettu, tuomioistuin voi julistaa testamentin moitteen johdosta pätemättömäksi. Testamenttia ei rekisteröidä.

Avioehtosopimus

Avioliittoon vihkiminen perustaa puolisoiden välille erityisen taloudellisen suhteen, joka tulee purettavaksi, kun avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty, puolisoiden välillä tulee toimitettavaksi omaisuuden ositus. Osituksessa lähtökohtana on, että kummallakin puolisolla on osituksen tultua toimitetuksi netto-omaisuutta yhtä paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että vähemmän omistavalla puolisolla on oikeus saada toiselta puolisolta omaisuutta tasinkona sen verran, että kummankin osapuolen avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrä tulee yhtä suureksi.

Avioehto on sopimus, jolla puolisot voivat rajoittaa avioliiton solmimisen aikaansaamaa oikeutta toistensa omaisuuteen joko kokonaan tai osittain. Avioehtosopimus voidaan laatia sekä avioeroa että kuolemaa silmällä pitäen tai ainoastaan avioeron varalta. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja sen tulee täyttää myös muut laissa edellytetyt muotomääräykset. Avioehtosopimus tulee voimaan vasta, kun se on rekisteröity. Avioehtosopimus rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastossa.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jolla täysi-ikäinen henkilö voi valtuuttaa itselleen luotettavan henkilön hoitamaan asioitaan ja valvomaan etuaan tilanteessa, jossa hän ei itse siihen enää kykene. Edunvalvontavaltuutettuna voi toimia valtuuttajalle läheinen henkilö, kuten puoliso tai lapsi.

Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti ja sen on täytettävä myös muut lain edellyttämät muotomääräykset. Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan vasta, kun se on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa. Vahvistaminen edellyttää sitä, että valtuuttaja on tullut sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.