Edunvalvonta

  • edunvalvontavaltakirja
  • edunvalvojan sijaisena toimiminen

Laadimme edunvalvontavaltakirjoja. Lisäksi toimimme edunvalvojan sijaisena, jos alaikäinen tai vajaavaltainen tarvitsee edunvalvojan sijaista esim. osituksessa tai perinnönjaossa. Hoidamme myös alaikäisen edunvalvojan sijaisen tehtäviä oikeudenkäynneissä.

Edunvalvonta

Edunvalvontaa tarvitaan tilanteessa, jossa henkilö ei voi itse esimerkiksi ikänsä tai toimintakykynsä vuoksi huolehtia omista asioistaan. Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan lapsen edunvalvojina toimivat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa. Täysi-ikäinen voi tarvita edunvalvontaa tilanteessa, jossa hän ei kykene esimerkiksi sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun syyn vuoksi huolehtimaan omien taloudellisten tai henkilökohtaisten asioidensa hoidosta tai etujensa valvonnasta. Edunvalvojan tehtävä voi sisältää tällöin hyvin erilaisten asioiden hoitamista, kuten laskujen maksamista, omaisuudesta huolehtimista taikka kuolinpesän hallintoon tai perinnönjakoon osallistumista. Täysi-ikäinen voi vaikuttaa siihen, miten hänen asioidensa hoito ja etujensa valvonta järjestetään siinä tapauksessa, että hän ei siihen itse enää kykene. Tällaisia keinoja edunvalvonnan järjestämiseksi ovat esimerkiksi edunvalvontavaltuutus, tavallinen valtuutus ja hoitotahto. Siinä tapauksessa, että edunvalvontaa ei ole järjestetty muulla tavalla, henkilölle voidaan määrätä edunvalvoja.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvojan määräämistä joustavampi tapa järjestää täysi-ikäisen henkilön asioiden hoito ja etujen valvonta. Edunvalvontavaltuutuksen antamalla henkilö voi vaikuttaa muun muassa siihen, kuka hänen asioitaan hoitaa siinä tapauksessa, että hän ei itse siihen enää kykene. Edunvalvontavaltuutetuksi voidaan valita joku itselle läheinen ja luotettava henkilö, kuten puoliso tai lapsi.

Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten (eli edunvalvontavaltakirja) on tehtävä kirjallisesti. Valtakirjan on täytettävä myös muut lain edellyttämät muotomääräykset. Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan vasta, kun se on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa. Vahvistaminen edellyttää sitä, että valtuuttaja on tullut sairauden, henkisen toiminannan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Edunvalvojan sijainen

Sekä alaikäisen että täysi-ikäisen edunvalvoja tarvitsee sijaisen, jos edunvalvoja on esteellinen tai estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Esimerkiksi alaikäinen tarvitsee asian hoitamista varten edunvalvojan sijaisen, jos alaikäisen ja hänen huoltajansa tai muun läheisensä edut ovat vaarassa joutua ristiriitaan. Tällainen tilanne voi tulla eteen mm. silloin, kun alaikäinen ja hänen edunvalvojansa tai alaikäiset sisaruksensa ovat saman kuolinpesän osakkaita ja kuolinpesässä halutaan toimittaa omaisuuden ositus tai perinnönjako. Alaikäinen voi tarvita edunvalvojan sijaisen myös oikeudenkäyntiä varten esimerkiksi tilanteessa, jossa vastapuolena on hänen huoltajansa.