Asianomistajana rikosprosessissa: huomioitavia asioita rikoksen uhrille

Rikosasiassa vastaajan eli syytetyn lisäksi myös asianomistaja eli rikoksen uhri tarvitsee omien oikeuksiensa valvomiseen asiantuntevan avustajan, rikosasioihin perehtyneen lakimiehen. Avustajaa on mahdollista käyttää jo siinä vaiheessa, kun poliisi suorittaa esitutkintaa. Asianomistajan kannattaakin ottaa avustaja jo esitutkintavaiheessa, jolloin tämä voi valvoa päämiehensä etua prosessin alusta lähtien ja avustaa mm. vahingonkorvausvaatimusten esittämisessä.

Rikosilmoituksen tekeminen

Jotta poliisi aloittaisi esitutkinnan, tulee rikoksen tapahduttua tehdä poliisille asiasta rikosilmoitus. Rikosilmoitus on tällöin syytä tehdä mahdollisimman pian. Ilmoituksessa tulee kertoa tarkasti, mitä on tapahtunut ja keitä asiaan mahdollisesti liittyy.

Osa rikoksista on asianomistajarikoksia ja osa taas virallisen syytteen alaisia rikoksia. Jos kyse on asianomistajarikoksesta, saa syyttäjä nostaa syytteen rikoksesta ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta, ja esitutkinta toimitetaan vain, mikäli asianomistaja on ilmoittanut esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta.

Asianomistajarikoksia ovat esimerkiksi kunnianloukkaus, yksityiseen omaisuuteen kohdistunut vahingonteko, yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ja kotirauhan rikkominen. Jos asianomistaja peruuttaa rangaistusvaatimuksensa kesken esitutkinnan, poliisi keskeyttää tutkinnan.

Pääosa rikoksista on virallisen syytteen alaisia rikoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka asianomistaja ei vaatisi asiassa rangaistusta, voi poliisi kuitenkin toimittaa esitutkinnan ja syyttäjä nostaa syytteen. Jotkin asianomistajarikoksista ovat sen laatuisia, että syyttäjällä on lain mukaan yleisen edun vaatiessa oikeus nostaa syyte siitä huolimatta, että asianomistaja ei vaadi rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Tässä tapauksessa esitutkinta tulee toimittaa syyttäjän pyynnöstä.

Rikoksesta aiheutuneet vahingot ja niiden korvaaminen

Rikoksen uhri on oikeutettu korvaukseen hänelle rikollisella teolla aiheutetusta vahingosta. Vahingonkorvausta on kuitenkin nimenomaisesti vaadittava. Vahingonkärsineellä on näyttövelvollisuus vahingon laadusta ja määrästä. Aiheutunut vahinko voi koskea esimerkiksi ansionmenetystä, matkakuluja, omaisuuden vahingoittumista, lääke- ja sairaanhoitokuluja, kipua ja särkyä, henkistä kärsimystä, vakuutusten omavastuuosuuksia sekä oikeudenkäyntikuluja.

Jos uhrille on aiheutunut rikoksesta vammoja, tulisi hänen käydä lääkärissä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Lääkärintodistusta voidaan käyttää todisteena aiheutuneista vammoista myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Jos vahinko koskee aiheutuneita kuluja, on kaikista kuluista syytä pitää kuitit tallessa. Joissakin tapauksissa esimerkiksi omaisuus- ja esinevahingoissa voidaan, tapauksesta riippuen, käyttää asiantuntijan antamaa arviolausuntoa.

Asianomistajan omien oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Avustajan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa oikeusapuna valtion varoista taikka oikeusturvavakuutuksesta. Oikeus saada oikeusapua valtion varoista riippuu asianosaisen tuloista ja varallisuudesta. Jos rikosasian asianosainen on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu oikeusapuun, avustajan kulut korvataan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Se, että asianosainen on oikeutettu oikeusapuun, ei merkitse sitä, että avustaja olisi otettava oikeusaputoimistosta. Avustajan voi valita myös yksityisestä lakiasiaintoimistosta. Yksityinen avustaja selvittää asiakkaan toimittamien tulotietojen perusteella tämän oikeuden oikeusapuun ja laatii tarvittaessa oikeusaputoimistolle oikeusapuhakemuksen.

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen. Jos rikosasian asianomistajalla on oikeusturvavakuutus, siitä korvataan vakuutusehtojen mukaisesti avustajan kulut. Oikeusturvavakuutus on oikeusapuun nähden ensisijainen. Myös tässä tapauksessa avustaja selvittää asiakkaan toimittamien tietojen perusteella, onko asiassa mahdollista käyttää oikeusturvavakuutusta, ja laatii tarvittaessa asiakkaan puolesta hakemuksen vakuutusyhtiölle.

Tietyissä rikoksissa tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle oikeudenkäyntiavustajan asianomistajan tuloista riippumatta. Tällaisia rikoksia ovat mm. seksuaalirikokset, perheväkivaltaa sisältävät rikokset sekä vakavat henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuvat rikokset. Oikeudenkäyntiavustaja voidaan määrätä jo esitutkintaa varten. Silloin, kun asianomistajalla on omia vaatimuksia – esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus – syyttäjän ajamassa asiassa, voi tuomioistuin määrätä oikeudenkäyntiavustajan esitutkinnan lisäksi itse oikeudenkäyntiin.