Lapsen elatus – lapsen oikeus vanhemman velvollisuus

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen vanhemmilla taas on velvollisuus osallistua lapsensa elättämiseen. Lapsen riittävä elatus pitää sisällään lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy lapsen täytettyä 18 vuotta.

Mitä elatusapu tarkoittaa?

Elatusapu on rahasumma, jonka vanhempi suorittaa määräajoin osallistuakseen lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan tai lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa tai muun huoltajansa kanssa.

Miten määritellään lapsen elatuksen tarve?

Lapsen elatuksen tarve määritellään aina yksilöllisesti. Lähtökohtina ovat lapsen elatuksen tarve sekä vanhempien elatuskyky. Elatuksen tarve muodostuu lapsen yleisistä kustannuksista sekä erityisistä tarpeista aiheutuvista kustannuksista eli erityisistä kustannuksista.

Yleiset kustannukset ovat lapsen peruskulutusta, jotka määritellään suoraan kaavamaisesti lapsen iän perusteella. Yleisiä kustannuksia ovat esimerkiksi ravinto, vaatteet ja jalkineet sekä tavanomaiset harrastuskulut. Erityiset kustannukset taas selvitetään tapauskohtaisesti. Erityisiä kustannuksia ovat esimerkiksi lapsen osuus asumiskustannuksista, päivähoitomaksut, koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnasta aiheutuvat kulut, vakuutukset, erityiset terveydenhoitokustannukset sekä erityisestä harrastuksesta johtuvat harrastuskulut.

Miten arvioidaan vanhemman elatuskyky?

Kummankin vanhemman elatuskyky lasketaan yksilöllisesti. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman ikä, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä vanhemman lakiin perustuva muu elatusvastuu. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden vuoksi vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Elatusavun vahvistaminen

Vanhemmat voivat sopia keskenään elatusavusta. Vanhempien välisen sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja. Lastenvalvojan vahvistama sopimus vastaa tuomioistuimen päätöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että vahvistettu sopimus elatusavusta on täytäntöönpanokelpoinen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse keskenään sopimukseen lapsen elatuksesta, päätöksen elatusavusta tekee viimekädessä tuomioistuin. Elatusapuriidassa on kuitenkin mahdollista käyttää tuomioistuinsovittelua. Jos vanhemmat pääsevät tuomioistuinsovittelussa sopimukseen elatusavusta, voi sovittelija vahvistaa sopimuksen. Myös tässä tapauksessa vahvistettu sopimus rinnastuu tuomioistuimen päätökseen ja on täytäntöönpanokelpoinen.