EU tuo kellokortit takaisin?

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 14.5.2019 ratkaisun, jonka mukaan Euroopan unionin oikeus ei salli sellaista jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka ei velvoita työnantajia ottamaan käyttöön järjestelmää, jonka avulla kunkin työntekijän päivittäinen työaika voidaan mitata. Julkisuudessa ratkaisu on esitetty varsin dramaattisena, lehtiotsikoiden mukaan nyt tulevat ”kellokortit takaisin”. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Unionin tuomioistuimen ratkaisussa oli kysymys siitä, että … Read more

Oikeudenkäyntikulut – kuka korvaa?

Erimielisyydet on yleensä järkevintä ratkaista sopimusteitse, mutta kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista. Silloin asia joudutaan ratkaisemaan oikeudenkäynnissä. On myös tilanteita, joissa oikeudenkäynnin välttäminen ei tule kysymykseen – esimerkkinä rikoksen uhriksi eli rikosasian asianomistajaksi joutuminen. Riippumatta oikeudenkäyntiin joutumisen syistä ja oikeudenkäynnissä käsiteltävästä asiasta, tulee ennen oikeudenkäyntiä aina selvittää, miten oikeudenkäynnin kuluja on mahdollista saada korvattua. … Read more

Asunto-osakkeet sähköisiksi

Kaikki asunto-osakkeita ostaneet tai myyneet ovat toistaiseksi joutuneet tutustumaan paperisiin osakekirjoihin. Paperimuotoiset osakekirjat ovat aikanaan luoneet varmuutta osakkeiden vaihdantaan ja käyttöön velan vakuutena. Aika on kuitenkin ajanut paperisen osakekirjan tarjoamien etujen ohi – nykyisestä näkökulmasta osakekirja saattaa vaihdannan helpottajan sijasta näyttäytyä pikemminkin vaihdannan vaikeuttajana. Pörssiyhtiöiden osalta siirryttiin sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään ja pois paperisista osakekirjoista jo 1990-luvulla. … Read more

Digitaalinen testamentti?

Teknisen kehityksen myötä erilaiset digitaaliset järjestelmät ja palvelut ovat saaneet yhteiskunnassamme koko ajan suuremman merkityksen. ”Digi” on päivän sana. Tämä kehitys ei kuitenkaan juuri ole koskettanut omasta jäämistöstä määräämistä. Perintökaaren mukaan testamentti on edelleen tehtävä kirjallisessa muodossa, ja sekä testamentin tekijän että kahden todistajan on merkittävä siihen allekirjoituksensa. Jonkinlaista siirtymää sähköistä maailmaa kohden tosin edustaa … Read more

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen – mitä on syytä muistaa

Yhtiöjärjestystä on vanhastaan kuvailtu toteamalla, että kysymyksessä on yhtiön ”sisäinen laki”. Kerran laadittu yhtiöjärjestys vaatii toisinaan ”päivitystä”. Aika ja tilanteet muuttuvat, ja aikanaan tarkoituksenmukaisina pidetyt määräykset eivät aina ole sitä enää. Tyypillinen esimerkki muutoksen kohteesta monessa vanhemmassa taloyhtiössä on lunastuslauseke. Perustajaosakkaat ovat ehkä pitäneet sitä tärkeänä, mutta myöhemmin se on saattanut muuttua vain osakkeiden sujuvaa … Read more

Edunvalvontavaltuutus tulevaisuuteen varautumisen keinona

Lauran muotokuva

Suomalaisten ikääntyessä yhä useampi pohtii, kuinka varautua tilanteeseen, jossa ei enää itse kykenekään hoitamaan omia asioitaan. Kuka huolehtii laskujeni maksamisesta ja muista taloudellisista asioistani, jos sairastun enkä kykene niitä enää itse hoitamaan? Entä kuka edustaa minua terveysasemalla tai sairaalassa, kun on kyse sellaisista henkilöäni koskevista asioista, joiden merkitystä en enää kykene ymmärtämään? Kenet voi nimetä … Read more

Milloin kannattaa tehdä testamentti?

Fidan muotokuva

Liian usein kuulee sanottavan, että minunkin tai meidänkin tulisi tehdä testamentti, mutta ei ole vain saatu aikaiseksi. Testamentin tekeminen onkin asia, joka varsinkin iän karttuessa nousee aika ajoin mieleen. Kun testamentti on saatu asianmukaisesti laadituksi, voi testamentin tekijä jatkaa elämäänsä levollisin mielin. Kerran laadittu testamenttia on tosin hyvä tarkastella aika ajoin, sillä muutoksen elämässä voivat … Read more

Perintö- ja lahjavero – loputon polemiikin aihe

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti 27.11.2018 olla antamatta mietintöä perintö- ja lahjaveron poistamista vaatineesta kansalaisaloitteesta. Oma kysymyksensä on, onko ratkaisu ollut oikea, ja olisiko perintö- ja lahjaverotuksesta luopuminen Ruotsin ja eräiden muiden maiden mallin mukaan ylipäätään tarkoituksenmukaista. Kriittisesti voidaan kuitenkin suhtautua siihen, että julkinen keskustelu on pyörinyt lähes yksinomaan veron poistamista tai säilyttämistä koskevien vaatimusten välillä. Kuitenkin … Read more

Lesken hallintaoikeuden arvon laskeminen selkiintynyt

Korkeimman hallinto-oikeuden 24.10.2018 julkaistu ratkaisu KHO 2018:139 on selventänyt oikeustilaa koskien lesken hallintaoikeuden arvon laskemista perintöverotuksessa. Leskellä on suoraan perintökaaren nojalla oikeus pitää kuolleen puolison omistuksessa ollut puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto sekä tavanmukainen asuinirtaimisto hallinnassaan. Kun lesken hallintaoikeus tällä tavoin jää rasittamaan rintaperillisten omistukseen siirtynyttä omaisuutta, tehdään rintaperillisten perintöverotuksessa ns. hallintaoikeusvähennys. Asunnon arvosta, josta … Read more

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksesta luopuminen

Oikeusministeriössä on 9.8.2018 valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi osakeyhtiölain muuttamisesta. Luonnoksen todennäköisesti eniten julkisuutta herättänyt muutosehdotus on luopuminen vähimmäisosakepääomavaatimuksesta yksityisissä osakeyhtiöissä. Nykyinen yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa. Käytännössä siis yhtiötä perustettaessa on siihen sijoitettava vähintään tämä määrä rahaa tai niin sanottuna apporttiomaisuutena samasta arvosta muuta omaisuutta. Jos ehdotus toteutuu, osakeyhtiön voisi perustaa ilman mitään … Read more